Nobility logo
facility
management
Servisní linka
+420 571 894 765
Servisní pracovník
Na uvedeném čísle jsme Vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 16 hod.
Obrázek sekačky
Obrázek sekačky
Druhý obrázek sekačky

Kompletní péče o Vaši elektrárnu

Mějte i Vy dohled nad Vaší investicí!

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO)

Nabízíme:
 • pravidelné preventivní kontroly BOZP a PO
 • analýza a hodnocení rizik na pracovišti
 • zařazení pracovních pozic do kategorií
 • audit stávajícího stavu BOZP a PO
 • zastoupení při kontrolách OIP, KHS (oblastního inspektorátu práce, krajské hygienické stanice) a SPD (státního požárního dozoru)
 • pomoc při řešení pracovních úrazů
 • komplexní zpracování dokumentace z oblasti BOZP a PO
 • kontrola bezpečnostního značení
 • poradenství v oblasti BOZP a PO
 • provedení veškerých školení z oblasti BOZP a PO

2. Revize, kontroly a zkoušky vyhrazených technických zařízení

2.1 Vyhrazená technická zařízení elektrická:
 • revize a kontroly elektrických zařízení nízkého napětí
 • revize a kontroly elektrických zařízení nn v prostorách s nebezpečím výbuchu
 • revize a kontroly vysokého napětí do 35 kV
 • revize, kontroly, servis a monitoring fotovoltaických elektráren
 • revize a kontroly systémů ochrany před bleskem (hromosvodů)
 • revize a kontroly elektrických strojů
 • revize a kontroly elektrických spotřebičů a ručního nářadí
 • audit stávajícího stavu, technický dozor, poradenství, školení
2.2 Vyhrazená technická zařízení plynová:
 • revize a kontroly domovních plynovodů
 • revize a kontroly průmyslových plynovodů
 • revize a kontroly nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek pro veřejnou potřebu
 • revize a kontroly spotřebičů s výkonem do 50 kW
 • revize a kontroly kotelen s výkonem 50 kW a vyšším
 • revize a kontroly regulačních stanic plynu
 • revize a kontroly průmyslových zařízení
 • školení obsluhy plynových zařízení
2.3 Vyhrazená technická zařízení tlaková:
 • revize a kontroly parních a kapalinových kotlů
 • revize, kontroly a zkoušky tlakových stabilních nádob
 • revize, kontroly a zkoušky kovové tlakové nádoby k dopravě plynů
 • školení obsluhy tlakových zařízení
2.4 Vyhrazená technická zařízení zdvíhací:
 • revize a kontroly zdvihadel a pojízdných zdvihadel (kladkostroje, kočky apod.)
 • revize a kontroly jeřábů třídy 0, A, AS, B, D, N
 • revize a kontroly pohyblivých pracovních plošin a plošin na automobilových podvozcích
 • revize a kontroly automobilových zvedáků
 • revize a kontroly regálových zakladačů se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy
 • audit stávajícího stavu, technický dozor, poradenství, školení
 • kontroly závěsných a vázacích prostředků, zkoušky po opravách
 • hlídání termínů revizí a kontrol zdvíhacích zařízení

3. Projektová činnost zpracování kompletní projektové dokumentace v oboru elektro

4. Hasicí přístroje a hydranty

 • kontrola, oprava, prodej hasicích přístrojů
 • kontrola, oprava, prodej hydrantů a hydrantových systémů
 • prodej, montáž požárních hlásičů kouře a CO
 • prodej bezpečnostních tabulek
 • protipožární ochrana staveb - PROMAT, HILTI, INTUMEX ( protipožární ucpávky, nátěry....)
 • prodej, montáž protipožárních revizních dvířek
 • prodej, montáž protipožárních dveří, prodej sorbentů a havarijních souprav ADR

5. Ekologie

Nabízíme:
 • pravidelnou a průběžnou kontrolu provozu objednatele
 • aktualizaci a vedení provozní dokumentace v oblasti životního prostředí
 • sledování legislativních předpisů v oblasti životního prostředí a jejich implementace do provozních řádů a dalších dokumentů objednatele z hlediska ochrany životního prostředí
 • zastupování objednatele při jednáních s orgány státní správy v oblasti ochrany životního prostředí
 • efektivní řešení problémů v oblasti životního prostředí
 • zpracování ročních hlášení (ISPOP)
 • zákonná školení v oblasti ekologie

5. Projekční činnost v oboru elektro

 • projekty silnoproudých elektrických rozvodů a zařízení v bytových domech, průmyslových objektech a energetických zařízení
 • projekty fotovoltaických elektráren
 • projekty akumulace el. energie
Dále nabízíme:
 • hlídání termínů revizí, kontrol a školení
 • audit stávajícího stavu
 • technický dozor
 • poradenství